background
logotype

Įstatai

 

VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS "NAUJININKŲ BENDRUOMENĖ" ĮSTATAI
(Patvirtinti steigiamajame susirinkime 2001 m. gegužės 2 d.)

 1. Bendroji dalis;
 2. Veiklos tikslai, uždaviniai ir principai;
 3. Narystė ir atstovavimas;
 4. Valdymo organai;
 5. Lėšos ir turtas;
 6. Reorganizavimas ir likvidavimas.

 

 1. Bendroji dalis

  1.1. "Naujininkų bendruomenė" (toliau - Bendruomenė) yra ne pelno siekianti visuomeninė organizacija vienijanti bendrai veiklai Vilniaus miesto Naujininkų rajono bendruomenę.
  1.2. Bendruomenė veikia Vilniaus miesto teritorijoje.
  1.3. Savo veikloje Bendruomenė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, visuomeninių organizacijų įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais bei šiais įstatais.
  1.4. Bendruomenė yra juridinis asmuo nuo šių įstatų įregistravimo dienos, turi savo balansą, antspaudą su savo pavadinimu, simboliką, atsiskaitomją bei valiutinę sąskaitas ir kitų sąskaitų Lietuvos Respublikoje registruotuose bankuose, taip pat sąskaitų užsienio valstybėse teisės aktų nustatyta tvarka.
  1.5. Bendruomenės būstinės adresas yra Kaminkelio g. 10 , Vilnius.

 2. Veiklos tikslai, uždaviniai ir principai

  2.1. Bendruomenės veiklos tikslai ir uždaviniai yra šie:
  2.1.1. burti Naujininkuose gyvenančius, dirbančius ar kitaip su Naujininkais susijusius asmenis Naujininkų bendruomenės problemoms spręsti;
  2.1.2. skatinti bendruomenės narių pilietinį aktyvumą, stiprinti jų organizuotumą ir sugebjimą atstovauti bendruomenės interesus;
  2.1.3. atstovauti ir ginti visuomenėje bei valdžios institucijose Naujininkų bendruomenės interesus, konstruktyviai bendradarbiauti su Vilniaus miesto savivaldybe sprendžiant Naujininkų problemas;
  2.1.4. teikti įvairiapusę informaciją ir pagalbą Naujininkų bendruomenės nariams;
  2.1.5. teikti informaciją apie Naujininkų gyvenimą ir veiklos Naujininkuose galimybes;
  2.1.6. plėtoti ir palaikyti ryšius su analogiškomis struktūromis Lietuvoje ir užsienyje.
  2.2. Bendruomenės vykdoma veikla turi neprieštarauti Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams, kitiems teisės aktams bei šiems įstatams.

 3. Narystė ir atstovavimas

  3.1. Narystė yra dviejų rūšių: nariai ir garbės nariai.
  3.2. Nariais gali tapti Lietuvos Respublikos piliečiai ir (ar) užsieniečiai, nuolat gyvenantys ar dirbantys Naujininkuose ar kitaip susiję su Naujininkų rajonu.
  3.3. Nario statusas suteikiamas užpildius prašymą, valdybos sprendimu. Neigiamas valdybos sprendimas gali būti apskųstas susirinkimui.
  3.4. Nariai turi teisę:
  3.4.1. rinkti ir būti renkami į Bendruomenės valdymo organus;
  3.4.2. dalyvauti visuose Bendruomenės renginiuose ir programose;
  3.4.3. gauti informaciją apie Bendruomenės vykdomas programas bei renginius, lėšų panaudojimą, teikti siūlymus dėl Bendruomenės veiklos.
  3.5. Kiekvienas Bendruomenės narys susirinkime turi vieną balsą.
  3.6. Nariai privalo:
  3.6.1. laikytis šių įstatų ir susirinkimo sprendimų;
  3.6.2. mokėti nario mokestį (jei toks yra nustatytas).
  3.7. Garbės nariu gali tapti Lietuvos Respublikos piliečiai ir (ar) užsieniečiai ypač nusipelnę sprendžiant Naujininkų bendruomenės problemas.
  3.8. Garbės nario statusas suteikiamas susirinkimo sprendimu turint asmens sutikimą.
  3.9. Garbės nariai turi teisę:
  3.9.1. dalyvauti visuose Bendruomenės renginiuose ir programose;
  3.9.2. gauti informaciją apie Bendrijos vykdomas programas bei renginius, lėšų panaudojimą, teikti siūlymus dėl Bendruomenės veiklos.
  3.10. Narystės statuso netenkama susirinkimo sprendimu:
  3.10.1. raštiškai atsisakius narystės statuso;
  3.10.2. už įstatymų, kitų teisės aktų ar šių įstatų pažeidimus.

 4. Valdymo organai

  4.1. Bendruomenės valdymo organai yra šie: susirinkimas ir valdyba.
  4.2. Susirinkimas yra aukščiausias Bendruomenės valdymo organas.
  4.3. Susirinkimas:
  4.3.1. tvirtina, keičia bei papildo įstatus;
  4.3.2. sprendžia nario ir garbės nario statuso suteikimo, sustabdymo ir panaikinimo klausimus;
  4.3.3. nustato nario mokestį, jo dydį ir mokėjimo tvarką;
  4.3.4. nustato valdybos ir revizijos komisijos narių skaičių;
  4.3.5. renka valdybą ir revizijos komisiją, išklauso ir svarsto valdybos ir revizijos komisijos ataskaitas;
  4.3.6. valdybos teikimu tvirtina Bendruomenės veiklos programas ir projektus;
  4.3.7. steigia įmones, fondus bei visuomenės informavimo priemones, sudaro kitas Bendrijos struktūras, steigia padalinius bei reglamentuoja jų veiklą ir įstatus;
  4.3.8. sprendžia Bendruomenės reorganizavimo bei likvidavimo klausimus;
  4.3.9. svarsto ir sprendžia kitus narių ir valdybos pateiktus ir šiems įstatams neprieštaraujančius klausimus.
  4.4. Susirinkimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau pusės visų narių.
  4.5. Sprendimai dėl įstatų pakeitimo ir papildymo, Bendruomenės likvidavimo bei reorganizavimo, nepasitikėjimo valdyba, revizijos komisija ar jų nariais priimama kvalifikuota 2/3 balsavime dalyvavusių Bendruomenės narių balsų dauguma. Kiti sprendimai priimami paprasta balsavime dalyvavusių Bendruomenės narių balsų dauguma.
  4.6. Eilinį Bendruomenės susirinkimą šaukia valdyba ne rečiau kaip kartą per šešis mėnesius.
  4.7. Neeilinį Bendruomenės susirinkimą gali sušaukti valdyba savo iniciatyva, taip pat revizijos komisijos arba ne mažiau kaip 1/3 Bendruomenės narių raštišku reikalavimu. Pastaraisiais dviem atvejais valdyba privalo sušaukti susirinkimą ne vėliau kaip per 10 dienų.
  4.8. Bendruomenės veiklai tarp susirinkimų vadovauja valdyba.
  4.9. Valdybą sudaro ne mažiau kaip trys asmenys.
  4.10. Jų skaičių bei rinkimų tvarką nustato ir renka vieneriems metams susirinkimas.
  4.11. Valdyba:
  4.11.1. Kaip kolegialus organas atstovauja ar galioja kitus asmenis atstovauti Bendruomenei;
  4.11.2. šaukia Bendruomenės susirinkimus;
  4.11.3. ruošia ir teikia klausimus susirinkimui svarstyti;
  4.11.4. vykdo susirinkimų nutarimus;
  4.11.5. rengia ir įgyvendina Bendruomenės veiklos programas ir projektus;
  4.11.6. kaupia ir naudoja lėšas Bendruomenės veiklai finansuoti, įgyja, naudoja ir valdo Bendruomenės turtą, disponuoja juo;
  4.11.7. esant poreikiui samdo asmenis įstatuose numatytai veiklai įgyvendinti;
  4.11.8. vykdo kitą susirinkimo pavestą veiklą;
  4.12. Valdybos posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusę valdybos narių. Valdybos nutarimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių valdybos narių balsų dauguma.
  4.13. Valdybos narys netenka savo įgaliojimų:
  4.13.1. susirinkimui pareiškus nepasitikėjimą juo ar valdyba;
  4.13.2. atsistatydinus iš pareigų;
  4.13.3. atsistatydinus valdybai, ar daugiau nei pusei valdybos narių.
  4.14. Nepasitikėjimą valdyba ar jos nariu turi teisę inicijuoti revizijos komisija arba 1/3 Bendruomenės narių. Valdybos ar jos narių atsistatydinimą tvirtina susirinkimas.
  4.15. Atsistatydinus valdybai ar daugiau nei pusei jos narių, valdyba per 10 dienų privalo sušaukti neeilinį susirinkimą.
  4.16. Valdybos veiklą koordinuoja pirmininkas, kurį valdybos nariai išsirenka iš savo tarpo. Valdybos pirmininkas yra oficialus Bendruomenės atstovas.
  4.17. Valdybos pirmininkui laikinai negalint eiti pareigų jo pareigas vykdo Valdybos pirmininko pavaduotojas, kurį valdybos nariai išsirenka iš savo tarpo.

 5. Lėšos ir turtas

  5.1. Bendruomenės lėšos ir turtas gali būti įgyjami Lietuvos Respublikos Visuomeninių organizacijų įstatyme bei kituose teisės aktuose numatytais būdais.
  5.2. Už Bendruomenės lėšų ir turto kaupimą bei naudojimą, o taip pat už Bendruomenės turto valdymą ir disponavimą juo atsakinga valdyba.
  5.3. Bendruomenės revizijos komisija atlieka Bendruomenės ūkinės ir finansinės veiklos kontrolę.
  5.4. Revizijos komisijos narių skaičių nustato ir ją renka susirinkimas vieneriems metams. Revizijos komisija pati išsirenka pirmininką.
  5.5. Revizijos komisijos narys netenka savo įgaliojimų susirinkimui pareiškus nepasitikjimą juo ar revizijos komisija arba atsistatydinus iš užimamų pareigų.
  5.6. Revizijos komisija pateikia ataskaitą susirinkimui ne rečiau, kaip kartą per metus.

 6. Reorganizavimas ir likvidavimas

  6.1. Bendruomenė reorganizuojama ar likviduojama kvalifikuota 2/3 Bendruomenės narių susirinkimo balsų dauguma priimtu sprendimu, arba Lietuvos Respublikos įstatymais numatytos valstybės institucijos sprendimu.
  6.2. Bendruomenė likviduojama ar reorganizuojama bei turtas ir lėšos sunaudojamos įstatymų nustatyta tvarka.

  "Naujininkų Bendruomenės" valdybos pirmininkas

 

© 2019 VO "Naujininkų Bendruomenė". Svetainę sukūrė Gsitis.com