ASOCIACIJOS „NAUJININKŲ BENDRUOMENĖ“ Į S T A T A I

 1. BENDROJI DALIS
 2. BENDRUOMENĖS TIKSLAI IR PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS
 3. BENDRUOMENĖS TEISĖS
 4. BENDRUOMENĖS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS
 5. NARYSTĖS PASIBAIGIMO IR PAŠALINIMO IŠ BENDRUOMENĖS PAGRINDAI
 6. BENDRUOMENĖS STRUKTŪRA IR VALDYMAS
 7. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA
 8. BENDRUOMENĖS ĮSTATŲ KEITIMO IR PAPILDYMO TVARKA
 9. BENDRUOMENĖS VEIKLOS KONTROLĖ
 10. BENDRUOMENĖS TURTAS IR LĖŠOS
 11. BENDRUOMENĖS VEIKLOS NUTRAUKIMAS
 1. BENDROJI DALIS
  1.1. Naujininkų bendruomenė (toliau – Bendruomenė), kurios teisinė forma yra asociacija, yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, veikiantis Vilniaus miesto Naujininkų seniūnijoje, vienijantis aktyvius Naujininkų gyventojus ir dirbančiuosius.
  1.2. Savo veikloje Bendruomenė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Asociacijų įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais bei šiais Įstatais.
  1.3. Bendruomenė yra juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, simboliką, sąskaitas banke.
  1.4. Bendruomenė steigiama neribotam laikotarpiui. Jos finansiniai metai prasideda einamųjų metų sausio 01 dieną ir baigiasi gruodžio 31 dieną.
  1.5. Bendruomenės buveinė yra Dariaus ir Girėno g. 11, Vilnius.
 2. BENDRUOMENĖS TIKSLAI IR PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS
  Bendruomenės tikslai:
  2.1.1. skatinti pilietinės visuomenės kūrimąsi Naujininlkuose, pritraukiant ir nevyriausybines visuomenines organizacijas (jų narius) bendram tikslui – spartesniam gerovės kūrimui Naujininkuose;
  2.1.2. formuoti gerą aplinką (bendruomeninę – pilietinę, teisingumo, kultūros, gamtos, estetinę, tolerancinę ir kt.);
  2.1.3. ugdyti lyderius ir rengti juos visuomeninei, administracinei ar kitai panašaus pobūdžio veiklai;
  2.1.4. atstovauti Naujininkų bendruomenei vietos savivaldos ir kitose valstybės institucijose bei įstaigose;
  2.1.5. tenkinti svarbiausius socialinius, kultūrinius, ūkinius poreikius;
  2.1.6. kurti saugią ir patogią gyvenamąją aplinką;
  2.1.7. puoselėti šeimos ir bendruomenės dvasines vertybes;
  2.1.8. dalyvauti įvairių programų konkursuose;
  2.2. Siekdama savo tikslų bendruomenė:
  2.2.1. buria bendruomenės narius bendrai veiklai;
  2.2.2. organizuoja įvairius renginius, diskusijas Bendruomenės narius dominančiais klausimais, kuria grupes Projektų kūrimui ir įgyvendinimui;
  2.2.3. bendradarbiauja ir dalijasi patirtimi su analogiškomis Bendruomenėmis Lietuvoje ir užsienyje, kitomis visuomeninėmis ir politinėmis organizacijomis bei Lietuvos valstybinėmis institucijomis;
  2.2.4. bendrauja su mokymo, kultūros įstaigomis bei vietos specialistais, šviesuoliais parengiant ir įgyvendinant bendruomenei aktualius projektus;
  2.2.5. dalyvauja panašaus pobūdžio organizacijas jungiančiuose struktūriniuose vienetuose (asociacijose, susivienijimuose, sąjungose ir kt.);
  2.2.6. rūpinasi Naujininkų kultūrinio ir gamtinio paveldo išsaugojimu;
  2.2.7. remia gerinančius vietinio užimtumo bei organizacinius, ekonominius projektus užtikrinančius gyventojų gerovę;
  2.2.8. gina bendruomenės narių teises;
  2.2.9. ugdo gyventojų informacinį raštingumą;
  2.2.10. teikia siūlymus seniūnijai, savivaldybei bei atstovui Seime;
  2.2.11. gina bendruomenės narių teises;
  2.2.12. Bendruomenė gali vykdyti tokias ekonominės veiklas:

  18.2 Įrašytų laikmenų tiražavimas
  46.19 Įvairių prekių pardavimo agentų veikla
  58.1 Leidybinė veikla
  59.1 Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla
  63.9 Kita informacinių paslaugų veikla
  69.10.30 Bendrieji patarimai ir konsultacijos, teisinių dokumentų rengimas
  70.21 Viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla
  71.20.10 Aplinkos kontrolė, ekologinis monitoringas
  73.1 Reklama
  73.2 Rinkos tyrimai ir viešosios nuomonės apklausa
  77.2 Asmeninių ir namų ūkio prekių nuoma ir išperkamoji nuoma
  81.3 Kraštovaizdžio tvarkymas
  85.5 Kitas mokymas
  88.1 Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla
  88.9 Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla
  90.0 Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla
  93.1 Sportinė veikla
  93.2 Pramogų ir poilsio organizavimo veikla

  2.2.13. vykdo kitą Bendruomenės veiklą Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių Įstatų rėmuose.

 3. BENDRUOMENĖS TEISĖS
  3.1. Bendruomenė turi teisę raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti Bendruomenės tikslus ir uždavinius.
  3.2. Tam tikslui bendruomenė gali:
  3.2.1. steigti visuomenės informavimo priemones, užsiimti leidyba;
  3.2.2. organizuoti susirinkimus, mitingus, įvairias eitynes, sporto ir kitus masinius renginius;
  3.2.3. reklamuoti Bendruomenės veiklą per informavimo priemones, taip pat ir kitais vizualinės reklamos metodais.
  3.3. Vykdydama savo veiklą, Bendruomenė gali:
  3.3.1. pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti;
  3.3.2. samdyti Bendruomenės veiklai reikalingus darbuotojus bei įmonės;
  3.3.3. gauti lėšų ar kitokio turto, labdarą bei paramą iš įvairių organizacijų, fondų, fizinių asmenų;
  3.3.4. reorganizuotis, steigti (ir būti dalyviu) ribotos atsakomybės įmones;
  3.3.5. dalyvauti vietos ir tarptautinių organizacijų veikloje, sudarinėti atitinkančius tikslams, siekiams ir uždaviniams bendradarbiavimo ir kitas sutartis;
  3.3.6. teikti mokamas paslaugas, atlikti sutartinius darbus, išskyrus, kai Lietuvos Respublikos įstatymai tai draudžia.
 4. BENDRUOMENĖS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS
  4.1. 4.1. Bendruomenės nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs, socialiai aktyvūs fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys ar dirbantys Naujininkuose ar kitaip bendruomenės veiklai prijaučiantys asmenys savanoriškai dalyvaujantys bendruomenės veikloje, pripažįstantys jos įstatus.
  4.2. Bendruomenę sudaro: kandidatai į narius, nariai ir garbės nariai.
  4.3. Garbės nariu gali tapti Lietuvos Respublikos pilietis ir (ar) užsienietis, ypatingai nusipelnęs Bendruomenei. Garbės nario statusas suteikiamas visuotinio susirinkimo sprendimu.
  4.4. Bendruomenės kandidatu į narius tampama, pateikus laisvos formos elektroninį arba raštišką prašymą. Kandidatai į narius turi teisė teikti pasiūlymus Bendruomenės veiklai gerinti, dalyvauti Bendruomenės Valdybos posėdžiuose, gauti informaciją apie Bendruomenės veiklą;
  4.5. Bendruomenės nariu tampama sumokėjus nustatyto dydžio nario mokėstį iki einamųjų metų sausio mėnesio pabaigos.
  4.6. Bendruomenės nariai turi teisę:
  4.6.1. teikti pasiūlymus Bendruomenės veiklai gerinti bei kritikuoti Bendruomenės veiklą;
  4.6.2. dalyvauti Bendruomenės Valdybos posėdžiuose, gauti visą informaciją apie Bendruomenės veiklą;
  4.6.3. rinkti ir būti renkami į Bendruomenės vadovaujančiuosius organus;
  4.6.4. steigti iniciatyvines grupes atskiriems projektams, atitinkantiems Bendruomenės tikslus, įgyvendinti;
  4.6.5. savo noru atsisakyti narystės bendruomenėje. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip bendruomenei nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;
  4.6.6. išsaugoti narystę gyvenamosios ar darbo vietos pakeitimo atveju;
  4.6.7. naudotis Bendruomenės teikiamomis paslaugomis.
  4.7. Bendruomenės narių pareigos:
  4.7.1. laikytis Bendruomenės įstatų;
  4.7.2. dalyvauti visuotiniuose Bendruomenės narių susirinkimuose;
  4.7.3. mokėti nario mokestį.
  4.8. Bendruomenės nariai neatsako už Bendruomenės prievoles.
  4.9. Bendruomenės rėmėjais gali būti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, pritariantys Bendruomenės tikslams bei veiklai ir savanoriškai, teisėtai remiantys ją materialiai. Rėmėjai turi teisę dalyvauti visuose Bendruomenės renginiuose patariamuoju balsu.
 5. NARYSTĖS PASIBAIGIMO IR PAŠALINIMO IŠ BENDRUOMENĖS PAGRINDAI
  5.1. Visų be išimties Bendruomenės narių narystė gali pasibaigti likvidavus Bendruomenę.
  5.2. Narystė Bendruomenėje taip pat gali pasibaigti:
  5.2.1. savanoriškai atsisakius narystės;
  5.2.2. sąmoningai pažeidinėjant Bendruomenės įstatus;
  5.2.3. Valdybai priėmus sprendimą pašalinti narį:
  5.2.3.1. jeigu jis nesumokėjo nario mokesčio daugiau kaip 2 metus iš eilės;
  5.2.3.2. dėl kitos Bendruomenę kompromituojančios veiklos, kuri prieštarauja partnerystės ir geros kaimynystės principams.
  5.3. Praradus narystę Bendruomenėje stojamieji įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Bendruomenės nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.
 6. BENDRUOMENĖS STRUKTŪRA IR VALDYMAS
  6.1. Aukščiausias Bendruomenės organas yra visuotinis Bendruomenės narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas), sprendžiantis svarbiausius Bendruomenei klausimus, šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus. Visuotiniame susirinkime vieno sprendžiamojo balso teisę turi nario mokėstį sumokėjes Bendruomenės narys.
  6.2. Bendruomenė turi kolegialų valdymo organą – Bendruomenės valdybą (toliau – Valdyba) ir vienasmenį valdymo organą – Bendruomenės pirmininką(toliau – Pirmininkas).
  6.3. Susirinkimas:
  6.3.1. svarsto ir tvirtina Bendruomenės įstatus, kurių pakeitimai ir papildymai priimami 2/3 susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma;
  6.3.2. 4-jų metų laikotarpiui renka 7 (septynis) Valdybos narius;
  6.3.3. 4-jų metų kadencijai iš valdybos narių renka Pirmininką (jis ir Valdybos pirmininkas), tvirtina jo pavaduotojus, iždininką;
  6.3.4. 4-jų metų laikotarpiui renka Bendruomenės revizorių;
  6.3.5. nustato nario mokesčio dydį;
  6.3.6. sprendžia Garbės nario statuso suteikimo, sustabdymo ar panaikinimo klausimus;
  6.3.7. svarsto ir tvirtina Pirmininko bei revizoriaus ataskaitas;
  6.3.8. tvirtina Bendruomenės metinę finansinę atskaitomybę;
  6.3.9. 2/3 susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma priima sprendimą dėl bendruomenės reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo;
  6.3.10. 2/3 susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma priima sprendimą dėl valdybos narių pašalinimo iš Bendruomenės valdymo organų;
  6.3.11. 2/3 susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma priima sprendimą dėl Bendruomenės pertvarkymo ar pabaigos;
  6.3.12. sprendžia kitus Bendruomenei svarbius klausimus šių Įstatų ir LR įstatymų rėmuose.
  6.3.13. Susirinkimas šaukiamas Pirmininko iniciatyva, apie tai ne mažiau kaip prieš sąvaitę informavus el.paštu Bendruomenės narius ir paskelbus Naujininkų bendruomenės Facebook puslapyje;
  6.4. Neeilinio Susirinkimo šaukimo iniciatyva priklauso Valdybai arba ne mažiau kaip 1/5 visų Bendruomenės narių vienijančiai iniciatyvinei grupei. Neeilinio Susirinkimo darbotvarkė paruošiama jo iniciatorių.
  6.5. Jei šaukiamajame Susirinkime dalyvauja mažiau kaip ½ Bendruomenės narių, per mėnesį turi būti šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kurio sprendimai įsigalioja nepriklausomai nuo jame dalyvavusių Bendruomenės narių skaičiaus
  6.6. Valdyba:
  6.6.1. šaukia neeilinį Susirinkimą ir sudaro jo darbotvarkę;
  6.6.2. vykdo Susirinkimo patvirtintą veiklos programą, organizuoja joje numatytus renginius, tvarko lėšas, skirtas veiklos programai įgyvendinti;
  6.6.3. tvirtina Bendruomenės veiklos planą ir sąmatą;
  6.6.4. ieško lėšų Bendruomenės veiklai finansuoti;
  6.6.5. vykdo kitą visuotinio susirinkimo pavestą veiklą;
  6.6.6. palaiko ryšius su kitomis Lietuvos ir užsienio organizacijomis,
  6.6.7. tvirtina kitus Bendruomenės veiklą reglamentiojuančius dokumentus;
  6.6.8. vykdo kitą Bendruomenės veiklą Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių Įstatų rėmuose.
  6.7. Valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu apie jo sušaukimą el.paštu Valdybos nariams yra pranešta ne mažiau kaip prieš 3 dienas ir jame dalyvauja daugiau negu ½ valdybos narių. Visi sprendimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra Bendruomenės pirmininko balsas.
  6.8. ½ Bendruomenės narių pareiškus nepasitikėjimą Valdyba ar jos nariu, Valdyba ar jos narys privalo sustabdyti įgaliojimus iki visuotinio Bendruomenės susirinkimo.
  6.9. Valdybai arba daugiau nei ½ jos narių sustabdžius įgaliojimus, per l mėnesį iniciatyvinė grupė, sudaryta iš ne mažiau kaip 3 Bendruomenės narių, šaukia neeilinį susirinkimą.
  6.10. Pirmininkas:
  6.10.1. yra vienasmenis Bendruomenės vadovas, vadovauja Valdybos veiklai;
  6.10.2. šaukia Susirinkimus ir Valdybos posėdžius, pasirašo Susirinkimo ir Valdybos sprendimus;
  6.11. Pirmininkas organizuoja kasdienę Bendruomenės veiklą. Kaip vienasmenis vadovas jis:
  6.11.1. atidaro ir uždaro bendruomenės sąskaitas banke, kontroliuoja lėšų panaudojimą, apskaitą;
  6.11.2. pasirašo Bendruomenės finansinius dokumentus;
  6.11.3. organizuoja renginių ir tikslinių programų vykdymą;
  6.11.4. sudaro sutartis, koordinuoja Bendruomenės darbo grupių veiklą;
  6.11.5. organizuoja dokumentų tvarkymą ir saugojimą, atsako už savalaikį informacijos pateikimą Bendruomenės nariams ir kitoms institucijoms;
  6.11.6. teikia Valdybai tvirtinti Bendruomenės veiklos planą ir sąmatą;
  6.11.7. be atskiro įgaliojimo atstovauja Bendruomenei ir palaiko ryšius su kitomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje;
  6.11.8. užtikrina, kad būtų vykdomi susirinkimo ir Valdybos nutarimai;
  6.11.9. pasirašo Susirinkimo ir Valdybos sprendimus, kontroliuoja jų vykdymą;
  6.12. teikia Valdybai tvirtinti Pirmininko pavaduotojų kandidatūras. Pirmininko pavaduotojas vykdo Pirmininko pareigas jam pavedus arba negalint eiti pareigų.
  6.13. ½ Bendruomenės narių pareiškus nepasitikėjimą Pirmininku, jis sustabdo įgaliojimus iki visuotinio Bendruomenės narių susirinkimo.
 7. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA
  7.1. Privalomi viešai skelbti Bendruomenės pranešimai skelbiami internetu Facebook puslapyje „Naujininkų bendruomenė“ ir Naujininkų seniūnijos skelbimo lentose.
  7.2. Informaciją apie Bendruomenės veiklą pateikiama viešai Bendruomenės internetiniame puslapyje www.naujininkai.org. Informacijos su saugotinais asmens duomenimis pateikimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai.
  7.3. Juridinių asmenų registro tvarkytojui pranešimai pateikiami LR Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
 8. BENDRUOMENĖS ĮSTATŲ KEITIMO IR PAPILDYMO TVARKA
  8.1. Iniciatyvos teisę siūlyti keisti ir papildyti įstatus turi Valdyba, Pirmininkas ir ne mažiau kaip 1/5 visus Bendruomenės narius vienijanti iniciatyvinė grupė.
  8.2. Bendruomenės įstatų pakeitimus ar papildymus priima ir tvirtina Susirinkime 2/3 joje dalyvaujančių narių balsų dauguma.
  8.3. Įstatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.
 9. BENDRUOMENĖS VEIKLOS KONTROLĖ
  9.1. Bendruomenės finansinių metų pradžios ir pabaigos datos sutampa su kalendorinių metų pradžia, pabaiga. Bendruomenės ūkinę ir finansinę veiklą kontroliuoja Revizorius, kurį renka ir keičia Susirinkimas. Revizoriumi gali būti turintis finansininko kvalifikaciją veiksnus fizinis asmuo.
  9.2. Savo darbe revizorius vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Bendruomenės įstatais ir savo darbo reglamentu.
  9.3. Revizoriaus darbo reglamentą tvirtina Susirinkimas.
  9.4. Revizorius atlieka planinį patikrinimą prieš Susirinkimą, bet ne rečiau kaip kartą per metus ir pateikia susirinkimui patikrinimo ataskaitą;
  9.5. Kontroliuodamas Bendruomenės finansinę veiklą revizorius:
  9.5.1. tikrina Bendruomenės metinę finansinę atskaitomybę ir kitus buhalterinės-finansinės veiklos dokumentus;
  9.5.2. atlieka bet kokius Bendruomenės veiklos patikrinimus Susirinkimo ar Pirmininko pavedimu;
  9.5.3. praneša Susirinkimui apie visus patikrinimo metu nustatytus pažeidimus.
  9.6. Už darbą revizoriui Bendruomenė gali mokėti atlyginimą. Jo dydį ar darbo apmokėjimo sąlygas nustato Susirinkimas Valdybos teikimu.
  9.7. Revizorius privalo saugoti Bendruomenės paslaptis, kurias sužino kontroliuojant jos veiklą.
 10. BENDRUOMENĖS TURTAS IR LĖŠOS
  10.1. Bendruomene savarankiškai disponuoja jai priklausančiu turtu ir lėšomis. Už savo prievoles atsako visu savo turtu.
  10.2. Bendruomenė lėšas naudoja finansuoti išlaidoms, susijusioms su jos tikslų įgyvendinimu.
  10.3. Bendruomenės turtą ir lėšas sudaro:
  10.3.1. Bendruomenės tikrųjų narių stojamasis ir nario mokestis, savanoriški įnašai;
  10.3.2. Lietuvos ir kitų šalių fizinių ir juridinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos lėšos);
  10.3.3. kredito įstaigų palūkanos už saugomas Bendruomenės lėšas;
  10.3.4. už bendruomenės lėšas bei kitais teisėtais būdais įsigytas kilnojamas ir nekilnojamas turtas;
  10.3.5. skolinto kapitalo lėšos;
  10.3.6. kitos teisėtai gautos, įsigytos lėšos.
 11. BENDRUOMENĖS VEIKLOS NUTRAUKIMAS
  11.1. Bendruomenės veikla gali būti nutraukta:
  11.1.1. Susirinkimo sprendimu likviduoti ar reorganizuoti Bendruomenę;
  11.1.2. teismui priėmus sprendimą likviduoti Bendruomenę;
  11.2. Likviduojant Bendruomenę skiriamas likvidatorius, kuris sprendžia Bendruomenės lėšų ir turto panaudojimo klausimus Civilinio kodekso ir Asociacijų įstatymo nustatyta tvarka.

Įstatai priimti 2019 m. sausio mėn. 30 d. Naujininkų bendruomenės susirinkime.

Valdybos pirmininkas Artūras Melianas